Diagramau amrywiol ar gydgynhyrchu

(Gan Noreen:) Dyma’r diagramau byddaf yn eu defnyddio wrth roi cyflwyniadau a gweithdai am gyd-gynhyrchu, rhag ofn y byddant yn ddefnyddiol iti hefyd!

  • Os nad yw’r bobl sy’n darparu gwasanaethau a’r bobl sy’n eu defnyddio o gwmpas y bwrdd, nid cyd-gynhyrchu yw hynny. (Yn enwedig pan fydd gweithwyr proffesiynol sy’n cydweithio ar draws sefydliadau, nid cyd-gynhyrchu yw os nad yw dinasyddion yn cyfrannu hefyd. Cydweithredu yw hynny, sy’n rhan bwysig o’r holl ddull o weithio – oherwydd er mwyn cyd-gynhyrchu mewn ffordd briodol gyda dinasyddion, mae angen i sefydliadau gydweithredu’n effeithiol – ond mae’n rhaid bod yn glir ynglŷn â semanteg!)

 

  • Pryd dylid defnyddio cyd-gynhyrchu, a phryd nad yw’n addas? Cydgynhyrchu yw’r peth hollol iawn i fynd i’r afael â phroblemau cymhleth/ofnadwy, ond nid rhai llinellol syml neu gymhleth gyda chanlyniadau rhagweladwy. (Ac nid ydym yn sôn am argyfyngau yn y fan hyn.) Am fwy o wybodaeth ar hyn, cymerwch gip ar y theori cymhlethdod a Model Cynefin.

  • Mae’n debyg i ysgol cyfranogiad, ac ei ochr (Shelley Arnstein, 1969). Mae’r ysgol yn lled awgrymu y dylai fod pawb yn anelu at gyd-gynhyrchu gyda phawb trwy’r amser, ond mewn gwirionedd a) yn debyg i’r diagram ar theori cymhlethdod uchod, mae cyd-gynhyrchu yn berffaith ar gyfer rhai heriau a b) mae’n rhaid cwrdd â phobl lle maen nhw. Weithiau, wrth ddefnyddio dull gweithio cydgynhyrchu, dyna’r peth iawn i’w wneud i neu ar gyfer yn dibynnu ar gapasiti’r bobl dan sylw, ac weithiau rydych yn cefnogi pobl ac yn dod â nhw gyda chi ac yn gweithio gyda nhw, ac mae eu bywyd yn newid, a hwyrach y byddant yn syrthio nôl ar gyfer neu i – ac mae hynny’n hollol iawn. Y peth pwysicaf yw meddu ar y ddealltwriaeth i wneud y peth iawn ar yr adeg iawn, sef ymateb cymesur a phriodol. Ond ni ddylech gymryd drosodd a rheoli mwy nag sydd ei angen, na gwneud penderfyniadau sy’n iawn ar gyfer y system yn hytrach na’r bobl sydd o fewn y system honno.

  • Yn yr un modd (o ran cwrdd â phobl lle maen nhw) mae’n rhaid ichi gychwyn gyda’r hyn sy’n bwysig i bobl: eu bywydau a’u deilliannau personol. Ar ôl bodloni’r rheiny, hwyrach y bydd gan rai (nid pawb) ddiddordeb mewn cadw’r cysylltiad, ac ehangu eu llais a dylanwad i faterion sy’n effeithio ar eu cymuned neu gymdogaeth. Ac o’r rheiny, bydd rhai (yn dibynnu ar y capasiti sydd ganddynt, a’u sgiliau a diddordebau) yn fodlon cyfrannu ar lefel strategol, at y pethau sy’n bwysig i’ch sefydliad chi. Nid yw’n bosib i ddefnyddiwr eich gwasanaeth ddod yn aelod o fwrdd strategol, gyda’r holl ddogfennau a lefelau’r trafodaethau / penderfyniadau sydd ynghlwm wrth hynny, a disgwyl iddo/iddo ffynnu heb eu paratoi a’u cefnogi i fod yn gyfforddus yn y broses honno.

    (Rhybudd: yr unig ffordd y gall unigolyn symud yn syth at lefel strategol, yw gyda digon o adnoddau: e.e. panel dinasyddion neu reithgor dinasyddion. Fel arall, os nad oes gennych gyllid i’w fuddsoddi mewn sefydlu’r rheiny, mae’n rhaid i bobl dyfu i’r rolau mewn ffordd organig trwy feithrin ffydd ac ymrwymiad ar hyd y daith.)

  • Mae’r diagram hwn yn ddefnyddiol iawn i dynnu sylw at y gwahaniaeth rhwng allbynnau (sef yr hyn y gellir eu mesur a’u cyfrif yn rhwydd) a deilliannau (sef y gwahaniaeth a wneir i fywydau pobl). Er enghraifft, byddai cacen siocled yn ddeilliant erchyll ar gyfer unigolyn sy’n methu bwyta glwten neu fwydydd llaeth! Ac i ddysgu’n union beth yw deilliant da, mae’n rhaid gofyn i’r unigolyn dan sylw.

 

  • Nid yw cyd-gynhyrchu’n golygu eich bod yn gorfod gwneud rhywbeth arall ar ben yr hyn rydych yn ei wneud fel arfer. Mater yw o sut rydych yn cyflawni’r hyn rydych yn ei wneud.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *