Mesur yr hyn sy’n Bwysig (teclyn ymarferol)

Teclyn syml ac ymarferol yw Mesur yr hyn sy’n Bwysig i unrhyw un sy’n gyfrifol am werthuso, i’w helpu gofyn y cwestiynau iawn, gan y bobl iawn, yn y ffordd iawn.

Mae llwyth o arweiniad ar gael i sefydliadau mewn perthynas â gwerthuso, ond gall fod yn anodd llywio ffordd drwy’r holl wybodaeth. Nid peth hawdd yw gwahaniaethu rhwng cyngor da a drwg, gwybod pa gyngor sy’n berthnasol a ddim yn berthnasol, a gwybod yn union sut y dylech gasglu’r data sydd ei angen er mwyn dechrau’r broses gwerthuso. Trwy wneud y penderfyniad anghywir, gall arwain at roi pwysau ar adnoddau mewnol, methu sicrhau gwerth da am arian, methu darparu’r wybodaeth a’r dystiolaeth sydd eu hangen arnoch, ac achosi dryswch, anghyfleustra neu bryder ymhlith y bobl rydych yn eu cefnogi.

Mae Mesur yr hyn sy’n Bwysig yn helpu trwy greu cysylltiadau rhwng rhestr o ddulliau casglu data cyfredol ac a drefnwyd (pob un yn gysylltiedig â sefydliadau dibynadwy a pharchus, cyfarwyddyd ac adnoddau a gyhoeddwyd) i gyfres syml o gwestiynau, gan ofalu eich bod yn cael hyd i ffordd gywir i gasglu data a mesur effaith wrth werthuso’ch gweithgareddau.

Gall Mesur yr hyn sy’n Bwysig …

  • Eich helpu adnabod y dulliau casglu data sydd fwyaf addas i’ch anghenion chi, anghenion y bobl rydych yn eu cefnogi, ac anghenion y bobl sy’n eich cefnogi chi.
  • Eich helpu cael hyd i wybodaeth ac adnoddau uchel eu hansawdd, dibynadwy ac ymarferol o ran casglu data.
  • Eich helpu rhoi tystiolaeth glir o safbwynt eich agwedd tuag at gasglu data, ac ansawdd y data a ddarperir.
  • Ategu agwedd bresennol eich sefydliad tuag at werthuso.

Ni fydd Mesur yr hyn sy’n Bwysig yn …

  • Disodli’r angen ar gyfer agwedd gyfannol ac ystyriol tuag at werthuso o fewn eich sefydliad.
  • Rhestru pob ffordd bosib o gasglu data.
  • Eich helpu cadarnhau’r hyn y dylid ei werthuso yn y lle cyntaf.
  • Gwarantu y bydd y data a gesglir yn dangos yr effaith roeddech wedi gobeithio ei gwireddu!

Fersiwn gyfredol: 2.1

 

 

Mae tair ffordd o ddefnyddio Mesur yr hyn sy’n Bwysig:

o Y llyfryn: cliciwch yma i agor y teclyn pdf mewn tab newydd.

o Y siart wal (gwell maint A2, ond mae A3 yn iawn hefyd!): cliciwch yma i lawrlwytho ac argraffwch.

o Y teclyn ar-lein! Isod.

 

Teclyn ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig:

bydd hyn ar gael yn Gymraeg yn fuan

Dewiswch UN opsiwn ar gyfer pob categori (pobl, diben, proses) sy’n fwyaf perthnasol i’ch cwestiwn.

POBL: Y PETH PWYSICAF O SAFBWYNT POBL A GEFNOGIR GAN EICH GWEITHGAREDD YW ...

A

Maent yn cyd-ddylunio yn ogystal â chymryd rhan yn y gwerthusiad.

B

Mae ganddynt amser i roi adborth manwl ac agored ar unrhyw beth.

C

Maent yn gallu cynnig adborth syml penodol ar bwyntiau allweddol.

D

Mae arsylwi ar eu profiadau’n hysbysu’r gwerthusiad.

E

Nid yw’r gwerthusiad yn golygu cyfraniad personol mewn unrhyw ffordd.
DIBEN: Y PETH PWYSICAF O SAFBWYNT POBL SY’N CYFRANNU AT EICH GWERTHUSIAD YW ...

F

Mae’n dweud wrthynt sut y caiff eich gweithgaredd ei ddylunio a’i gyflenwi.

G

Mae’n dweud wrthynt am y newidiadau ac effaith a wireddwyd gan eich gweithgaredd.

H

Mae’n amcangyfrif gwerth ariannol eich gweithgaredd.
PROSES: Y PETH PWYSICAF I’R BOBL SY’N CYNNAL Y GWERTHUSIAD YW....

I

Mae’n weddol gyflym a rhwydd ei wneud.

J

Defnyddir amser ac adnoddau i gasglu tystiolaeth gyfoethog a manwl.

Getting Results

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *