Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod AFI

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/

 

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod AFI

 

Disgrifiad technegol

Rydych am fabwysiadu dull o weithio cyfranogol a chydgynhyrchiol, tuag at werthusiad ffurfiannol neu werthusiad proses, y gellir ei gyflawni’n weddol gyflym a rhwydd.

 

Rhestr Termau

Dulliau cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation)

Dulliau cydgynhyrchiol: sy’n rhannu grym a chyfrifoldeb gyda rhanddeiliaid trwy gydweithio mewn cysylltiadau cydradd, dwyochrog a gofalgar. (Ffynhonnell: Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru)

Gwerthusiadau Ffurfiannol: sy’n asesu dichonolrwydd a photensial rhaglen, polisi neu ymyrraeth.

Gwerthusiadau Proses: sy’n asesu pa mor effeithiol mae rhaglen, polisi neu ymyrraeth yn cael neu wedi cael ei weithredu.

 

Dulliau casglu data

Gwerthusiad 360 Gradd

Amser: isel / Cost: isel

Mae Gwerthusiad 360 gradd yn casglu barn ar gwestiwn penodol o safbwyntiau niferus, trwy ofyn am adborth gan nifer fach o unigolion sy’n cynrychioli grŵp ehangach o randdeiliaid. Gall hyn gynnwys staff, rheolwyr, aelodau’r gymuned neu fel arall.

Ewch i dudalen 30 Llawlyfr ‘Think Local Act Personal’ ‘Does it Work? – A guide to evaluating community capacity initiatives’.

 

Templed Cofnodi Newid

Amser: isel / Cost: isel

Fel mae’r enw’n awgrymu, mae Cofnodion Newid yn cofnodi newidiadau a wneir i brosiect (a’r gwahaniaeth a wneir ganddynt) wrth i brosiect ddatblygu.

Darperir Templed Cofnodi Newid yn rhad ac am ddim gan Evaluation Support Scotland.

 

Cyfeirwyr Cymunedol

Amser: cymedrol / Cost: cymedrol

Mae Cyfeirwyr Cymunedol yn deillio o’u cymunedau ac yn gweithredu fel ymchwilwyr yn y gymuned, ac yn gweithio gyda’r cyhoedd (neu unrhyw grŵp o randdeiliaid) i ddarganfod eu barn ar gwestiwn penodol.

Ewch at dudalen 28: Llawlyfr ‘Think Local Act Personal’ ‘Does it Work? – A guide to evaluating community capacity initiatives.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *