Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod AGJ

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/

 

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod AGJ

 

Disgrifiad technegol

Rydych am fabwysiadu dull o weithio cyfranogol a chydgynhyrciol, i werthusiad deilliannol neu effaith, ac yn awyddus i ymrwymo amser ac adnoddau i gasglu tystiolaeth gyfoethog a manwl.

 

Rhestr Termau

Dulliau cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation)

Dulliau cydgynhyrchiol: sy’n rhannu grym a chyfrifoldeb gyda rhanddeiliaid trwy gydweithio mewn cysylltiadau cydradd, dwyochrog a gofalgar. (Ffynhonnell: Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru)

Gwerthusiad Deilliannau: sy’n asesu i ba raddau mae rhaglen, polisi neu ymyrraeth wedi cyflawni’r deilliannau arfaethedig.

Gwerthusiadau Effaith: sy’n ystyried ac yn asesu effeithiau mwy hir dymor, bwriadol neu fel arall rhaglen, polisi neu ymyrraeth.

 

Dulliau casglu data

Adrodd ar Ddeilliannau Cydweithredol

Amser: uchel / Cost: uchel

Mae Adroddiad ar Ddeilliannau Cydweithredol yn ddull cyfranogol sy’n ‘olrhain’ perfformiad rhaglen trwy ddefnyddio nifer o elfennau o dystiolaeth, y mae arbenigwyr technegol a rhanddeiliaid y prosiect yn cyfrannu atynt.

Mae Adroddiad ar Ddeilliannau Cydweithredol yn rhan o ‘Rainbow Framework’ Better Evaluation a cheir mwy o wybodaeth ar eu gwefan.

 

Gwerthuso Datblygiadol

Amser: uchel / Cost: uchel

Mae Gwerthusiad Datblygiadol yn cynnig adborth amser real a chylch datblygiad parhaus. Mae’n addas yn arbennig i brosiectau mewn ardaloedd datblygol, ac mewn amgylchedd cymhleth ac ansicr.

Mae Adroddiad ar Ddeilliannau Cydweithredol yn rhan o ‘Rainbow Framework’ Better Evaluation, a cheir cyfarwyddyd am ddim ar y dull ar eu gwefan.

 

Y Newid Mwyaf Arwyddocaol

Amser: uchel / Cost: uchel

Dull gwerthuso a seilir ar gofnodi hanes yw’r Newid Mwyaf Arwyddocaol, sy’n ystyried arwyddocâd straeon a gynigir gan randdeiliaid, ac sy’n sicrhau y caiff y straeon eu rhannu gan bawb.

Mae’r Newid Mwyaf Arwyddocaol yn rhan o ‘Rainbow Framework’ Better Evaluation a cheir mwy o wybodaeth ar eu gwefan.

 

Mapio Deilliannau

Amser: uchel / Cost: uchel

Mae Mapio Deilliannau’n ffordd o gynllunio a gwerthuso prosiectau gyda’r nod o achosi newid cymdeithasol cynaliadwy sylweddol.

Mae Mapio Deilliannau’n rhan o ‘Rainbow Framework’ Better Evaluation, a cheir mwy o wybodaeth ar eu gwefan.

 

Dadansoddiad o Lwybrau Effaith Cyfranogol

Amser: uchel / Cost: cymedrol

Mae Dadansoddiad o Lwybrau Effaith Cyfranogol yn cyfuno prif randdeiliaid prosiect er mwyn cyd-lunio theori o sut bydd y prosiect yn cyrraedd ei ddeilliannau arfaethedig.

Argymhellir Dadansoddiad o Lwybrau Effaith Cyfranogol fel dull i ddatblygu theori am raglen yn ‘Rainbow Framework’ Better Evaluation. Mae cyfarwyddyd ymarferol ar weithredu’r dull hwn ar gael gan: The Institutional Learning and Change (ILAC) Initiative.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *