Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod BFI

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/

 

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod BFI

 

Disgrifiad technegol

Rydych am fabwysiadu dull o weithio ansoddol ac ymgynghorol i werthusiad ffurfiannol neu broses y gellir ei gyflawni’n weddol gyflym a rhwydd.

 

Rhestr Termau

Dulliau ansoddol: sy’n canolbwyntio ar ansawdd gweithgaredd (yn aml teimladau a barn oddrychol) yn lle ansawdd (ffeithiau a ffigurau gwrthrychol).

Dulliau ymgynghorol: sy’n gwahodd pobl i rannu eu profiadau trwy ryw fath o broses ffurfiol a strwythuredig.

Gwerthusiadau Ffurfiannol: sy’n asesu dichonolrwydd a photensial rhaglen, polisi neu ymyrraeth.

Gwerthusiadau Proses: sy’n asesu pa mor effeithiol mae rhaglen, polisi neu ymyrraeth yn cael neu wedi cael ei weithredu.

 

Dulliau casglu data

Gwerthusiad 360 Gradd

Amser: isel / Cost: isel

Mae Gwerthusiad 360 gradd yn casglu barn ar gwestiwn penodol o safbwyntiau niferus, trwy ofyn am adborth gan nifer fach o unigolion sy’n cynrychioli grŵp ehangach o randdeiliaid. Gall hyn gynnwys staff, rheolwyr, aelodau’r gymuned neu fel arall.

Ewch i dudalen 30 Llawlyfr ‘Think Local Act Personal’ ‘Does it Work? – A guide to evaluating community capacity initiatives.’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *