Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod BGI

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/

 

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod BGI

 

Disgrifiad technegol

Rydych am fabwysiadu dull o weithio ansoddol ac ymgynghorol i werthusiad deilliannol neu effaith y gellir ei gyflawni’n weddol gyflym a rhwydd.

 

Rhestr Termau

Dulliau ansoddol: sy’n canolbwyntio ar ansawdd gweithgaredd (yn aml teimladau a barn oddrychol) yn lle ansawdd (ffeithiau a ffigurau gwrthrychol).

Dulliau ymgynghorol: sy’n gwahodd pobl i rannu eu profiadau trwy ryw fath o broses ffurfiol a strwythuredig.

Gwerthusiad Deilliannau: sy’n asesu i ba raddau mae rhaglen, polisi neu ymyrraeth wedi cyflawni ei ddeilliannau arfaethedig.

Gwerthusiad effaith: sy’n ystyried effeithiau mwy hir dymor, bwriadol neu fel arall, rhaglen, polisi neu ymyrraeth.

 

Dulliau casglu data

Gwerthusiad 360 Gradd

Amser: isel / Cost: isel

Mae Gwerthusiad 360 gradd yn casglu barn ar gwestiwn penodol o safbwyntiau niferus, trwy ofyn am adborth gan nifer fach o unigolion sy’n cynrychioli grŵp ehangach o randdeiliaid. Gall hyn gynnwys staff, rheolwyr, aelodau’r gymuned neu fel arall.

Ewch I dudalen 30 Llawlyfr ‘Think Local Act Personal’ ‘Does it Work? – A guide to evaluating community capacity initiatives.’

 

Ymchwiliad Gwerthfawrogol

Amser: isel / Cost: isel

Mae Ymchwiliad Gwerthfawrogol yn canolbwyntio ar gryfderau prosiect, a sut y gellir cynyddu amlder y cryfderau hyn.

Mae Ymchwiliad Gwerthfawrogol yn rhan o ‘Rainbow Framework’ Better Evaluation, a cheir mwy o wybodaeth ar eu gwefan.

 

Cyfweliad

Amser: isel / Cost: isel

Trafodaethau yw cyfweliadau a ddefnyddir i ymchwilio i deimladau, credoau ac agweddau buddiolwyr prosiect.

Darperir canllawiau am ddim ar gyfweliadau gan Evaluation Support Scotland.

 

Technoleg Mannau Agored

Amser: cymedrol / Cost: cymedrol

Mae Technoleg Mannau Agored yn galluogi grwpiau mawr ac amrywiol o bobl i ‘hunan-drefnu’ trafodaethau ar broblemau a phynciau sy’n bwysig yn eu barn nhw.

Gweler Tudalen 31 Llawlyfr ‘Think Local Act Personal’ ‘Does it Work? – A guide to evaluating community capacity initiatives.’

 

Hanesyn Personol

Amser: isel / Cost: isel

Mae Hanesion Personol yn cyflwyno hanes personol unigolyn mewn perthynas ag elfen benodol o, neu broblem sy’n gysylltiedig â phrosiect.

Gweler Tud 21 ‘Using Research Evidence – A Practical Guide’ Nesta ar gyfer manteision ac anfanteision dulliau gwerthuso cyfranogol.

 

Dweud Straeon

Amser: isel / Cost: isel

Mae Dweud Straeon yn ffordd greadigol o gasglu gwybodaeth am brofiadau a theimladau pobl am brosiectau.

Gweler tud 25 Llawlyfr ‘Think Local Act Personal’ ‘Does it Work? – A guide to evaluating community capacity initiatives.’

 

Caffi’r Byd

Amser: cymedrol / Cost: cymedrol

Mae Caffi’r Byd yn ffordd o gynnwys nifer fawr o bobl, ar draws y byd efallai, mewn ‘sgwrs’ am broblem neu brosiect penodol.

Gweler Tud 29 Llawlyfr ‘Think Local Act Personal’ ‘Does it Work? – A guide to evaluating community capacity initiatives.’

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *