Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod BGJ

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/

 

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod BGJ

 

Disgrifiad technegol

Rydych am fabwysiadu dull o weithio ansoddol ac ymgynghorol i werthusiad ffurfiannol neu broses ac am ymrwymo amser ac adnoddau er mwyn casglu tystiolaeth gyfoethog a manwl.

 

Rhestr Termau

Dulliau ansoddol: sy’n canolbwyntio ar ansawdd gweithgaredd (yn aml teimladau a barn oddrychol) yn lle ansawdd (ffeithiau a ffigurau gwrthrychol).

Dulliau ymgynghorol: sy’n gwahodd pobl i rannu eu profiadau trwy ryw fath o broses ffurfiol a strwythuredig.

Gwerthusiad Deilliannau: sy’n asesu i ba raddau mae rhaglen, polisi neu ymyrraeth wedi cyflawni ei ddeilliannau arfaethedig.

Gwerthusiad effaith: sy’n ystyried effeithiau mwy hir dymor, bwriadol neu fel arall, rhaglen, polisi neu ymyrraeth.

 

Dulliau casglu data

Gwerthusiad Llorweddol

Amser: cymedrol / Cost: cymedrol

Mae Gwerthusiad Llorweddol yn ddull hunanasesu gan gyfranogwyr prosiect, ar y cyd ag adolygiad gan gymheiriaid.

Mae Gwerthusiad Llorweddol yn rhan o ‘Rainbow Framework’ Better Evalution a cheir mwy o wybodaeth ar eu gwefan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *