Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod CGI

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/

 

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod CGI

 

Disgrifiad technegol

Rydych am fabwysiadu dull o weithio ansoddol ac ymgynghorol i werthusiad deilliannol neu effaith, y gellir ei gyflawni’n weddol gyflym a rhwydd.

 

Rhestr Termau

Dulliau ansoddol: sy’n canolbwyntio ar ansawdd gweithgaredd (yn aml teimladau a barn oddrychol) yn lle ansawdd (ffeithiau a ffigurau gwrthrychol).

Dulliau ymgynghorol: sy’n gwahodd pobl i rannu eu profiadau trwy ryw fath o broses ffurfiol a strwythuredig

Dulliau Arsylwadol: sy’n golygu arsylwi’n uniongyrchol ar bobl yn eu cynefin neu weithgaredd nodweddiadol, wrth ymyrryd cyn lleied â phosib ar yr amgylchedd neu’r gweithgaredd dan sylw.

Dulliau Arbrofol: sy’n ymchwilio i achos ac effaith trwy drin agweddau ar amgylchedd neu weithgaredd (newidynnau) mewn ffordd y gellir ei hail-adrodd dan amodau a reolir yn ofalus.

Gwerthusiadau Ffurfiannol: sy’n asesu dichonolrwydd a photensial rhaglen, polisi neu ymyrraeth.

Gwerthusiadau Proses: sy’n asesu pa mor effeithiol y mae rhaglen, polisi neu ymyrraeth yn cael, neu wedi cael ei weithredu.

Gwerthusiad Deilliannau: sy’n asesu i ba raddau mae rhaglen, polisi neu ymyrraeth wedi cyflawni ei ddeilliannau arfaethedig.

Gwerthusiad Effaith: sy’n ystyried effeithiau mwy hir dymor, bwriadol neu fel arall, rhaglen, polisi neu ymyrraeth.

Gwerthusiadau Economaidd: sy’n asesu gwerth am arian rhaglen neu ymyrraeth.

 

Dulliau casglu data

Map Corff

Amser: isel / Cost: isel

Teclyn yw Map Corff i hwyluso trafodaethau am dybiaethau, barn, credoau ac agweddau. Mae o gymorth yn benodol wrth ystyried deilliannau anhysbys gyda grwpiau sydd â llythrennedd cyfyngedig neu ieithoedd gwahanol.

Ceir adnoddau a chyfarwyddiadau’r Map Corff am ddim gan Evaluation Support Scotland.

 

Dewis Lluniau

Amser: isel / Cost: isel

Mae Dewis Lluniau’n golygu defnyddio lluniau i hwyluso trafodaeth am dybiaethau, barn, credoau ac agweddau. Mae o gymorth yn benodol wrth ystyried deilliannau anhysbys gyda grwpiau sydd â llythrennedd cyfyngedig neu ieithoedd gwahanol.

Ceir adnoddau a chyfarwyddiadau Dewis Lluniau am ddim gan Evaluation Support Scotland.

 

Ysgrifennu Creadigol

Amser: isel / Cost: isel

Mae Ysgrifennu Creadigol yn caniatáu i unigolyn neu grŵp fyfyrio a rhoi adborth ar unrhyw agwedd ar brosiect neu broblem, trwy gerdd, stori neu unrhyw ffurf arall. Gall fod yn hwyl ac yn therapiwtig yn ogystal â helpu fel dull casglu data.

Darperir canllawiau Ysgrifennu Creadigol am ddim gan Evaluation Support Scotland.

 

Pwyntiau Cyffwrdd Emosiynol

Amser: isel / Cost: isel

Defnyddir Pwyntiau Cyffwrdd Emosiynol i adnabod prif bwyntiau profiadau pobl o ran prosiect. Gellir eu defnyddio hefyd i hwyluso casglu straeon.

Ceir canllawiau am ddim ar Bwyntiau Cyffwrdd Emosiynol gan Evaluation Support Scotland.

 

Ffurflenni

Amser: isel / Cost: isel

Mae ffurflenni’n dod ym mhob math o feintiau a siapiau, boe yn gopi caled neu i’w rhannu ar-lein, a gellir eu defnyddio i gasglu amrediad o ddata mewn perthynas â gwerthuso prosiect.

Mae dolenni ac adnoddau am ddim ar gyfer mathau gwahanol o ffurflenni ar gael gan Charity Catalogue.

 

Seren Deilliannau

Amser: isel / Cost: isel

Arfau gwerthuso a seilir ar dystiolaeth yw’r Seren Deilliannau i fesur a chefnogi newid.

Datblygwyd y Seren Deilliannau gan Triangle.

 

Gwyriad Cadarnhaol

Amser: uchel / Cost: cymedrol

Mae Gwyriad Cadarnhaol yn gofyn i randdeiliaid prosiect adnabod ‘allanolynnau’ yn enwedig y rhai sy’n arwain at ddeilliannau cadarnhaol, er mwyn deall sut y cyflawnwyd y rhain.

Mae Gwyriad Cadarnhaol yn rhan o ‘Rainbow Framework’ Better Evaluation, a cheir mwy o wybodaeth ar eu gwefan.

 

Holiadur

Amser: cymedrol / Cost: isel

Rhestrau strwythuredig o gwestiynau yw holiaduron sy’n delio gyda phwnc neu broblem benodol. Gallent fod ar bapur neu gellir eu rhannu ar-lein.

Mae Sport Educate ‘Sport for Development Toolkit’ yn darparu rhai enghreifftiau o holiaduron (ar gyfer pobl ifanc) ac maent ar gael am ddim o’u gwefan.

 

Map Cysylltiadau

Amser: isel / Cost: isel

Mae Mapiau Cysylltiadau’n ddull syml i ddeall rhwydweithiau cyfeillgarwch, cysylltiadau a’u perthynas i ddeilliannau prosiect.

Ceir canllawiau ac adnoddau am ddim ar Fapiau Cysylltiadau gan Evaluation Support Scotland.

 

Wal Ludiog

Amser: isel / Cost: isel

Gellir defnyddio waliau gludiog i gasglu adborth ansoddol gan grŵp mawr o bobl.

Mae canllawiau ac adnoddau Waliau Gludiog ar gael am ddim gan Evaluation Support Scotland.

 

Datganiadau Ymestyn neu Gadarnhaol

Amser: isel / Cost: isel

Datganiadau syml yw Datganiadau Ymestyn neu Gadarnhaol sy’n annog trafodaeth.

Ceir canllawiau am ddim ar ddatganiadau ymestyn neu gadarnhaol gan Evaluation Support Scotland.

 

Arolwg

Amser: cymedrol / Cost: isel

Mae arolygon yn darparu data meintiol ar agweddau, barn, gwybodaeth ac ymddygiad gan sampl cynrychioladol o randdeiliaid prosiect a/neu fuddiolwyr.

Mae dolenni ac adnoddau am ddim ar fathau gwahanol o arolygon ar gael trwy Charity Catalogue.

 

Adborth Cyffyrddadwy

Amser: isel / Cost: isel

Mae Adborth Cyffyrddadwy’n golygu defnyddio ansoddau i hwyluso trafodaeth am dybiaethau, barn, credoau ac agweddau. Mae o gymorth mawr yn benodol wrth ystyried deilliannau anhysbys gyda grwpiau sydd â llythrennedd cyfyngedig, ieithoedd gwahanol neu nam gweledol.

Darperir adnoddau a chyfarwyddiadau Dewis Lluniau am ddim gan Evaluation Support Scotland.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *