Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod DGI

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/

 

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod DGI

 

Disgrifiad technegol

Rydych am fabwysiadu dull o weithio ansoddol ac ymgynghorol i werthusiad deilliannol neu effaith, y gellir ei gyflawni’n weddol gyflym a rhwydd.

 

Rhestr termau

Dulliau Cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation)

Dulliau Cydgynhyrchiol: sy’n rhannu grym a chyfrifoldeb gyda rhanddeiliaid trwy gydweithio mewn cysylltiadau cyfartal, dwyochrog a gofalgar. (Ffynhonnell: Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru)

Dulliau ansoddol: sy’n canolbwyntio ar ansawdd gweithgaredd (yn aml teimladau a barn oddrychol) yn lle ansawdd (ffeithiau a ffigurau gwrthrychol).

Dulliau ymgynghorol: sy’n gwahodd pobl i rannu eu profiadau trwy ryw fath o broses ffurfiol a strwythuredig

Dulliau Arsylwadol: sy’n golygu arsylwi’n uniongyrchol ar bobl yn eu cynefin neu weithgaredd nodweddiadol, wrth ymyrryd cyn lleied â phosib ar yr amgylchedd neu’r gweithgaredd dan sylw.

Dulliau Arbrofol: sy’n ymchwilio i achos ac effaith trwy drin agweddau ar amgylchedd neu weithgaredd (newidynnau) mewn ffordd y gellir ei hail-adrodd dan amodau a reolir yn ofalus.

Gwerthusiadau Ffurfiannol: sy’n asesu dichonolrwydd a photensial rhaglen, polisi neu ymyrraeth.

Gwerthusiadau Proses: sy’n asesu pa mor effeithiol y mae rhaglen, polisi neu ymyrraeth yn cael, neu wedi cael ei weithredu.

Gwerthusiad Deilliannau: sy’n asesu i ba raddau mae rhaglen, polisi neu ymyrraeth wedi cyflawni ei ddeilliannau arfaethedig.

Gwerthusiad Effaith: sy’n ystyried effeithiau mwy hir dymor, bwriadol neu fel arall, rhaglen, polisi neu ymyrraeth.

Gwerthusiadau Economaidd: sy’n asesu gwerth am arian rhaglen neu ymyrraeth

 

Dulliau casglu data

Cofnodi Adegau Achosol

Amser: isel / Cost: isel

Mae staff neu wirfoddolwyr yn cofnodi sylwadau mewn amgylchiadau anffurfiol.

Mae adnoddau a chyfarwyddiadau ar Gofnodi Adegau Achosol ar gael gan Evaluation Support Scotland.

 

Cyfeirwyr Cymunedol

Amser: cymedrol / Cost: cymedrol

Pobl leol yw Cyfeirwyr Cymunedol sy’n cael eu recriwtio i fod yn ymchwilwyr yn y gymuned a gweithio gyda’r cyhoedd a buddiolwyr y prosiect i ddysgu beth maen nhw am ei weld o brosiect neu wasanaeth.

Ewch at dudalen 28 y Llawlyfr ‘Think Local Act Personal’ ‘Does it Work? – A guide to evaluating community capacity initiatives.’

 

Astudiaeth Drawstoriadol

Amser: cymedrol / Cost: cymedrol

Mae Astudiaethau Trawstoriadol yn asesu sampl cynrychioladol o bobl ar adeg benodol.

Amlinellir manteision ac anfanteision dulliau gwerthuso cyfranogol ar dudalen 22 ‘Using Research Evidence – A Practical Guide’ Nesta.

 

Grŵp Ffocws

Amser: cymedrol / Cost: cymedrol

Sesiynau a hwylusir yw grwpiau ffocws, lle mae grwpiau’n rhoi adborth ar brosiect neu fater penodol. Maent yn ffynhonnell dda o wybodaeth fanwl ansoddol.

Mae adnoddau a chyfarwyddiadau ar Grwpiau Ffocws ar gael am ddim gan Evaluation Support Scotland.

 

Asesu Prif Hysbyswr

Amser: isel / Cost: cymedrol

Cyfweliadau lled-strwythuredig yw Asesiad Prif Hysbyswr gydag aelodau allweddol y grŵp sy’n ffocws y gwerthusiad.

Gweler tudalen 28 Llawlyfr ‘Think Local Act Personal’ ‘Does it Work? – A guide to evaluating community capacity initiatives.’

 

Arsylwi

Amser: uchel / Cost: isel

Mae Arsylwi’n cynnwys staff neu wirfoddolwyr sy’n arsylwi ar fuddiolwyr prosiect, ac yn cofnodi gwybodaeth ar ddeilliannau’r prosiect.

Darperir canllaw am ddim ar Arsylwi gan Evaluation Support Scotland.

 

Astudiaeth Achos Unigol

Amser: cymedrol / Cost: cymedrol

Archwiliad manwl a dwys o achos unigol yw Astudiaeth Achos megis cymuned, teulu, sefydliad, digwyddiad neu unigolyn.

Gweler tudalen 21 ‘Using Research Evidence – A Practical Guide’ Nesta ar gyfer manteision ac anfanteision dulliau gwerthuso cyfranogol.

 

1 comment on Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod DGI

  1. Fantastic! I left the conference, used the handout to self-assess on the train and looked up the relevant evaluation approaches on my phone and now I have a plan already! Diolch yn fawr iawn. Rydych chi’n ardderchog!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *