Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod DGJ

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/

 

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod DGJ

 

Disgrifiad technegol

Rydych am fabwysiadu dull o weithio ansoddol ac ymgynghorol i werthusiad deilliannol neu effaith ac am ymrwymo amser ac adnoddau er mwyn casglu tystiolaeth gyfoethog a manwl.

 

Rhestr termau

Dulliau Cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation)

Dulliau Cydgynhyrchiol: sy’n rhannu grym a chyfrifoldeb gyda rhanddeiliaid trwy gydweithio mewn cysylltiadau cyfartal, dwyochrog a gofalgar. (Ffynhonnell: Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru)

Dulliau ansoddol: sy’n canolbwyntio ar ansawdd gweithgaredd (yn aml teimladau a barn oddrychol) yn lle ansawdd (ffeithiau a ffigurau gwrthrychol).

Dulliau ymgynghorol: sy’n gwahodd pobl i rannu eu profiadau trwy ryw fath o broses ffurfiol a strwythuredig

Dulliau Arsylwadol: sy’n golygu arsylwi’n uniongyrchol ar bobl yn eu cynefin neu weithgaredd nodweddiadol, wrth ymyrryd cyn lleied â phosib ar yr amgylchedd neu’r gweithgaredd dan sylw.

Dulliau Arbrofol: sy’n ymchwilio i achos ac effaith trwy drin agweddau ar amgylchedd neu weithgaredd (newidynnau) mewn ffordd y gellir ei hail-adrodd dan amodau a reolir yn ofalus.

Gwerthusiadau Ffurfiannol: sy’n asesu dichonolrwydd a photensial rhaglen, polisi neu ymyrraeth.

Gwerthusiadau Proses: sy’n asesu pa mor effeithiol y mae rhaglen, polisi neu ymyrraeth yn cael, neu wedi cael ei weithredu.

Gwerthusiad Deilliannau: sy’n asesu i ba raddau mae rhaglen, polisi neu ymyrraeth wedi cyflawni ei ddeilliannau arfaethedig.

Gwerthusiad Effaith: sy’n ystyried effeithiau mwy hir dymor, bwriadol neu fel arall, rhaglen, polisi neu ymyrraeth.

Gwerthusiadau Economaidd: sy’n asesu gwerth am arian rhaglen neu ymyrraeth

 

Dulliau casglu data

Astudiaeth Hydredol

Amser: uchel / Cost: cymedrol

Mae Astudiaeth Hydredol yn gwerthuso’r un sampl o bobl oedd yn destun arolwg dros nifer o amseroedd unigol.

Amlinellir manteision ac anfanteision dulliau gwerthuso cyfranogol ar dudalen 22 ‘Using Research Evidence – A Practical Guide’ Nesta.

 

Dyluniad Lled-arbrofol

Amser: uchel / Cost: cymedrol

Nid yw Dyluniad Lled-arbrofol yn defnyddio dyraniad ar hap i grwpiau, yn hytrach mae’n defnyddio poblogaethau naturiol neu’n gweithio ar sail paru achosion.

Amlinellir manteision ac anfanteision dulliau gwerthuso cyfranogol ar dudalen 23 ‘Using Research Evidence – A Practical Guide’ Nesta.

 

Hap-brawf gyda Rheolydd

Amser: uchel / Cost: uchel

Mewn Hap-brawf gyda Rheolydd, mae un grŵp yn derbyn ymyrraeth tra bydd grŵp arall yn derbyn dim, neu ymyrraeth wahanol, ac mae’r posibilrwydd o ddyrannu’r prawf i’r naill grŵp neu’r llall union yr un peth.

Amlinellir manteision ac anfanteision dulliau gwerthuso cyfranogol ar dudalen 21 ‘Using Research Evidence – A Practical Guide’ Nesta.

 

Astudiaeth Achos Unigol

Amser: cymedrol / Cost: cymedrol

Archwiliad manwl a dwys o achos unigol yw Astudiaeth Achos megis cymuned, teulu, sefydliad, digwyddiad neu unigolyn.

Gweler tudalen 23 ‘Using Research Evidence – A Practical Guide’ Nesta ar gyfer manteision ac anfanteision dulliau gwerthuso cyfranogol.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *