Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod EFJ

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/

 

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod EFJ

 

Disgrifiad Technegol

Rydych am fabwysiadu dull o weithio arsylwadol neu arbrofol i werthusiad ffurfiannol neu broses, ac rydych am ymrwymo amser ac adnoddai i gasglu tystiolaeth gyfoethog a manwl.

 

Rhestr termau

Dulliau Cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation)

Dulliau Cydgynhyrchiol: sy’n rhannu grym a chyfrifoldeb gyda rhanddeiliaid trwy gydweithio mewn cysylltiadau cyfartal, dwyochrog a gofalgar. (Ffynhonnell: Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru)

Dulliau ansoddol: sy’n canolbwyntio ar ansawdd gweithgaredd (yn aml teimladau a barn oddrychol) yn lle ansawdd (ffeithiau a ffigurau gwrthrychol).

Dulliau ymgynghorol: sy’n gwahodd pobl i rannu eu profiadau trwy ryw fath o broses ffurfiol a strwythuredig

Dulliau Arsylwadol: sy’n golygu arsylwi’n uniongyrchol ar bobl yn eu cynefin neu weithgaredd nodweddiadol, wrth ymyrryd cyn lleied â phosib ar yr amgylchedd neu’r gweithgaredd dan sylw.

Dulliau Arbrofol: sy’n ymchwilio i achos ac effaith trwy drin agweddau ar amgylchedd neu weithgaredd (newidynnau) mewn ffordd y gellir ei hail-adrodd dan amodau a reolir yn ofalus.

Gwerthusiadau Ffurfiannol: sy’n asesu dichonolrwydd a photensial rhaglen, polisi neu ymyrraeth.

Gwerthusiadau Proses: sy’n asesu pa mor effeithiol y mae rhaglen, polisi neu ymyrraeth yn cael, neu wedi cael ei weithredu.

Gwerthusiad Deilliannau: sy’n asesu i ba raddau mae rhaglen, polisi neu ymyrraeth wedi cyflawni ei ddeilliannau arfaethedig.

Gwerthusiad Effaith: sy’n ystyried effeithiau mwy hir dymor, bwriadol neu fel arall, rhaglen, polisi neu ymyrraeth.

Gwerthusiadau Economaidd: sy’n asesu gwerth am arian rhaglen neu ymyrraeth

 

 

Dulliau casglu data

Gwerthusiad Realydd

Amser: cymedrol / Cost: cymedrol

Dull a seilir ar theori yw Gwerthusiad Realydd, sy’n ystyried cyd-destun prosiect, er mwyn deall beth sy’n gweithio i bwy, ble a pham. Agwedd ‘dull-niwtral’ yw i werthuso, a ddefnyddir ar y cyd ag unrhyw ddull(iau) casglu data.

Mae Gwerthusiad Realydd yn rhan o ‘Rainbow Framework’ Better Evaluation a cheir mwy o wybodaeth ar eu gwefan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *