Pebyll o gwmpas tân gwersyll: dangos tystiolaeth o drawsnewid

Mae deall a gwerthuso newid cymdeithasol yn bethau anodd eu gwneud. Ar hyn o bryd defnyddir dulliau a safonau amrywiol yn y maes, gan brosiectau, gwaith ymchwil a pholisi; ac yn aml, nid yw’r rhain yn cyd-fynd â’i gilydd nac yn sôn am yr un deilliannau a dangosyddion.

Mae hanes trafodaethau am y pethau hyn, ac roeddem am ychwanegu atynt o fewn cyd-destun polisi, arferion a datblygu ymchwil cysylltiedig yng Nghymru. Trefnwyd sgwrs am y pwnc yng Nghaerdydd ar 17eg Ebrill 2018, gan Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru ac Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru.

Seminar anffurfiol a gweithgor oedd y digwyddiad hwn, yn hytrach na chynhadledd. Nod y digwyddiad oedd rhannu safbwyntiau, a gwella ein gwybodaeth a’n harferion gyda’n gilydd. Estynnwyd gwahoddiad i brif actorion y sbectrwm cyfan i ddod i drafod yr hyn sydd ar gael o ran arfau, dulliau ac adnoddau; yr hyn sydd ei angen o hyd, a sut i ddatblygu’r agenda ar y cyd. Yn ein barn ni roedd yn debycach i gasgliad o bebyll amrywiol o gwmpas tân gwersyll cyffredin.

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r materion a godwyd, a’r camau nesaf sy’n cael eu hystyried.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *